uprawnienia budowlane

PRACE WYKOŃCZENIOWE – CZY WYMAGAJĄ POSIADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH?

Czym w zasadzie są uprawnienia budowalne? Czy posiadanie uprawnień jest obligatoryjne podczas wykonywania prac wykończeniowych związanych z układaniem podłóg drewnianych, wykonywaniem schodów czy też tarasów?

Otóż uprawnienia budowlane to pewna forma dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby je posiadającej. Uprawnienia dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz z Prawem budowlanym.

schody drewniane w uprawnienia
Uprawnienia Budowlane a prace wykończeniowe.

Kto i w jaki sposób może zdobyć uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane są wydawane dla 11 specjalności. Wśród nich znajdują się miedzy innymi uprawnienia elektryczne, sanitarne, architektoniczne czy konstrukcyjno-budowlane. Każde z tych uprawnień może być wydane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia projektowe predysponują do wykonywania dokumentacji budowlanej w danej branży. Uprawnienia do kierowania natomiast przede wszystkim dają możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Najchętniej wybieraną specjalnością jest więc specjalność architektoniczna, w przypadku uprawnień projektowych oraz specjalność konstrukcyjno-budowlana w przypadku uprawnień wykonawczych.

Zdobycie uprawnień wiąże się z koniecznością zdania egzaminu na uprawnienia budowlane. Jest to warunek konieczny, ale nie jedyny. Egzamin przeprowadzany jest co najmniej dwa razy w roku przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Izba Architektów swoje egzaminy organizuje zwykle w grudniu i w czerwcu. Są to egzaminy dla specjalności wyłącznie architektonicznej. Polska Izba Inżynierów natomiast przeprowadza egzaminy w maju i listopadzie.

Egzamin ten jest prowadzony dla pozostałych dziesięciu specjalności. Egzaminy prowadzone są w jednostkach okręgowych, które swoje siedziby mają w każdym mieście wojewódzkim. W poszczególnych Izbach Okręgowych egzaminy odbywają się w tym samym czasie, a pytania podobnie jak na maturze są te same niezależnie od regionu w którym zdajesz egzamin. Oczywiście inne pytania na karcie egzaminacyjnej pojawią się u elektryka a inne u konstruktora. Przed każdą sesją egzaminacyjną Izby publikują wykaz aktów prawnych których znajomością muszą wykazać się kandydaci. Przepisów tych jest około 160, więc dawka wiedzy jaką musi pochłonąć kandydat starający się o uprawnienia budowlane jest ogromna. Take wymagania nie są przypadkowe. Pełnienie funkcji kierownika budowy, projektanta czy inspektora nadzoru inwestorskiego to niezwykle wymagające i odpowiedzialne stanowiska. Czasami nawet mały błąd jednej z tych osób może doprowadzić do katastrofy pociągającej za sobą życie wielu osób.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to egzamin pisemny, druga zaś to egzamin ustny.  Egzamin pisemny prowadzany jest w formie testu, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Przykłady takich testów znajdziesz w programie Uprawnienia Budowlane dostępnym na stronie: www.uprawnienia-budowlane.com/program-uprawnienia-budowlane/

Do egzaminu ustnego podchodzą tylko osoby z pozytywnym wynikiem z części pisemnej. Warto również wiedzieć, że w przypadku negatywnego wyniku z części ustnej możesz w kolejnej sesji egzaminacyjnej podejść tylko do egzaminu ustnego. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania. Tu, poza wiedzą teoretyczną, należy wykazać się również wiedzą praktyczną. Jest to zwykle mniej lubiana część egzaminu, gdyż doświadczenie komisji pozwala na szybkie wyłapanie osób, które wiedzę swoją muszą jeszcze uzupełnić.

Prace wykończeniowe – czy potrzebny jest nadzór osób z uprawnieniami?

Uprawnienia budowlane z reguły wymagane są w przypadku skomplikowanych prac budowlanych. Mowa tu głównie o pracach związanych z wykonywaniem konstrukcji czy instalacji jako całości. Zdecydowanie wszystkie prace, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę muszą być zaprojektowane przez osoby z uprawieniami oraz wykonywane pod nadzorem takich osób.

Prace wykończeniowe polegające np. na ułożeniu podłóg, wykonywaniu tarasów czy też montażu schodów drewnianych nie ciągną za sobą konieczności zatrudnienia kierownika z uprawnieniami. Warto jednak w przypadku tego rodzaju robót skupić się na tym, aby były one wykonane przez doświadczonego wykonawcę. Często prace wykończeniowe są jedną z części kompleksowej budowy domu lub innego obiektu budowlanego. W takim przypadku kierownik budowy nadzoruje całość robót, również prace wykończeniowe.